Goede Tijden (na) Slechte Tijden?


Deze opiniepagina maakte onderdeel uit van het project Goede Tijden (na) Slechte Tijden? In dit project van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging stond de discussie over de positie en strategie van de Vakbeweging in Nederland centraal. De artikelen zijn geschreven tussen 2018-2021. Naast het plaatsen van opinie artikelen, maakte enkele bijeenkomsten ook onderdeel uit van het programma. 


Opinieartikel 20: Elise Oosterbaan ‘Onderzoek naar pensioenkwestie is nog steeds nodig (maart 2021)

In dit opinieartikel stelt de auteur voor dat WBV de Burcht en de FNV de komende jaren onderzoek doen naar de pensioenkwestie. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 19: Jan Verhagen: ‘Effectief vakbondswerk?’ (februari 2021)
Onlangs verscheen de publicatie 21 “Effectief vakbondswerk?” Jan Verhagen schreef hierover een recensie. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 18: Saskia Boumans ‘Je zelfopvatting bepaalt je vakbondswerk’ (december 2020)
Saskia Boumans roept in haar opinieartikel (“Je zelfopvatting bepaalt je vakbondswerk”) n.a.v. de publicatie ‘de vakbond en de werkvloer’ vragen op over doel en strategie van de vakbeweging. Ze pleit voor duidelijkere inhoudelijke keuzes. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 17: Peter Moossdorff ‘Vakbond op de werkvloer? Meer dan ooit nodig – en hoe’ (december 2020)
Waarom is de vakbond op de werkvloer belangrijk? Volgens Peter Moossdorff is het antwoord op die vraag eigenlijk heel simpel: vakbond op de werkvloer is een noodzakelijke voorwaarde voor een vakbond die iets wil bereiken. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 16: Jan Schriefer ‘Ideeën over versterking van de vakbond op de werkvloer’ (december 2020)
Jan Schriefer (lid ledenparlement FNV en actief in zijn bedrijf) vindt het belangrijk dat kaderleden goed betrokken worden door de vakbond. Lees zijn ideeën over versterking van de vakbond op de werkvloer in dit artikel. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 15: Evert Smit ‘Zwakke worteling vakbond in het bedrijf moet veranderen’ (december 2020)
Volgens Evert Smit zijn vakbonden te weinig geworteld in het bedrijf. En dat moet veranderen vindt hij. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 14: Patrick van Klink ‘Verbindend vakbondswerk op de werkvloer’ (december 2020)
Patrick van Klink schetst zijn ervaringen met veranderingen op de werkvloer en de gevolgen voor het vakbondswerk. De toekomst van de vakbond bestaat uit verhalen die verbinden en vakbondsmensen die dat mogelijk maken. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 13: Jeroen van Linge ‘In gesprek over de vakbond en de werkvloer’ (december 2020)
Jeroen van Linge, FNV kaderlid bij NEG Hoogezand en auteur van o.a. het boek Matglasbedrog, gaat in gesprek met collega’s over de vakbond en de werkvloer. Lees in dit artikel over het beeld van de vakbond en de thema’s die van belang zijn. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 12: Cihan Ugural ‘Arbeiders beter organiseren en vakbondsmacht opbouwen’ (december 2020)
Volgens Cihan Ugural is de vakbond op heel veel werkvloeren in Nederland niet aanwezig. Hoe kun je dan zorgen dat arbeiders zich beter gaan organiseren? In dit artikel geeft hij zijn opinie. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 11: Roel Berghuis ‘Wat kunnen we voor de toekomst leren van Tata Steel IJmuiden?’ (juli 2020)
FNV bestuurder Roel Berghuis constateert in dit artikel dat de FNV nieuw elan nodig heeft. Op basis van de ervaringen bij Tata Steel komt hij tot de conclusie dat de toekomst van de FNV dichterbij mensen en hun issues moet liggen. En dat ze daarom meer accent moet leggen op een gedifferentieerde vakbondsaanpak in sectoren en bedrijven. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 10: Niko Manshanden ‘Robotisering, digitalisering en de gevolgen daarvan voor de inhoud van het werk: op weg naar een sociale innovatie 2.0’ (december 2019)
Niko Manshanden (beleidsadviseur FNV en tevens auteur van een nieuwe publicatie over ondernemingsraden en robotisering) is van mening dat we aan begin staan van een nieuwe, digitale eeuw, die niet alleen effect heeft op de werkgelegenheid maar ook op de inhoud van het werk. In dit artikel pleit hij voor Sociale Innovatie 2.0 waar niet de technologie maar de mens centraal moet staan. En passant pleit hij voor de heroprichting van het NCSI. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 9: Lisa Berntsen ‘Vakbonden niet enkel voor grijsaards’ (oktober 2019) 
Lisa Berntsen heeft onlangs haar onderzoek naar vakbonden en jongeren afgerond (zie hier voor het tabblad publicaties op deze website). Dat onderzoek vormt de basis voor dit opiniestuk. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 8: Nico Broekema ‘De FNV moet niet verkrampen maar perspectief bieden’ (mei 2019)
Broekema is van mening dat in plaats van mensen de maat te nemen of uit te sluiten de FNV moet kijken naar de oorzaken van onvrede en verzet tegen het neoliberalisme en het establishment. Vanuit een goede analyse moet de FNV een vitaliserende samenbindende strategie voeren en iedereen die het doel onderschrijft mobiliseren voor herstel van de sociale rechtsstaat, gelijkheid, democratie en voor zeggenschap. Daarbij moet ze het voor allen die in de verdrukking zitten opnemen en hen bescherming bieden. Zo'n strategie zal automatisch ook positief doorwerken naar de politieke omgeving. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 7: Roel Berghuis & Cihan Ugural ‘De FNV moet stelling nemen tegen extreem-rechts’ (april 2019)
De FNV moet extreem-rechts gedachtengoed niet tolereren, aldus de auteurs, en stelling nemen vóór de eigen kernwaarden van gelijkwaardigheid en onderlinge solidariteit, en tégen de marginalisering en demonisering door extreem-rechts. Ook al stoot de vakbond hiermee een deel van de eigen achterban tegen het hoofd. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 6: Jan Verhagen ‘Vakbond en neoliberalisme’ (maart 2019) 
Dit artikel is een kritische analyse van de publicatie positie en strategie vakbeweging (2018. red S. Boumans & W. Eshuis, zie deze website onder publicaties). Daarnaast bevat het een tiental strategische voorzetten die Verhagen van wezenlijk belang vindt voor de strategie en het toekomstperspectief van met name de FNV. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 5: Hans van Sprang ‘De toekomst van de vakbeweging – de vakbeweging van de toekomst’ (februari 2019)
In dit opinieartikel vraagt de auteur zich met name af of het behoud van het instituut vakbond zo belangrijk is. Hij schetst andere wegen om werkenden te organiseren. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 4: Rinske Post ‘Vakbond met toekomst’ (februari 2019)
In een reactie op het artikel van Annette de Groot stelt Rinske Post onder andere dat ze in het artikel een toekomstvisie mist over hoe de vakbeweging wil aansluiten bij alle werkenden. Download het artikel hier. 


Opinieartikel 3: Mariska den Hoedt 'Sterke vakbonden en goed werkgeverschap gaan hand in hand' (februari 2019)
In dit opinieartikel bouwt Mariska den Hoedt verder op de standpunten van Paul de Beer en Annette de Groot. Ze betoogt onder andere dat van werkgevers mag worden verwacht dat ze werkenden informeren over vakbonden en medezeggenschap. En ze komt met een alternatieve financiering van vakbonden. Download het artikel hier.


Opinieartikel 2: Annette de Groot: 'Is de vakbeweging werkelijk verzwakt ten opzichte van de werkgevers?' (januari 2019)

Annette de Groot, manager beleidsadviesgroep FNV reageert met een opinieartikel- op persoonlijke titel- op de twee toekomstscenario’s (duaal systeem, verkiezingsmodel) die Paul de Beer schetst (zie hierna voor het artikel van Paul de Beer). Zij wijst beide scenario’s af en pleit voor versterking van de huidige positie vakbeweging als ledenorganisatie. Volgens haar kan dat door cao-afspraken over ledenvoordelen en (wettelijke) afspraken die voorkomen dat werkgevers vrijelijk kunnen bepalen met welke vakbond ze afspraken maken. Download het artikel hier.


Opinieartikel 1: Paul de Beer: 'De vakbeweging moet kiezen voor een nieuwe koers' (november 2018)

In dit opinieartikel stelt Paul de Beer vast dat de vakbeweging terecht is gekomen  in een vicieuze cirkel van het verder afbrokkelen van de standaardbaan en voortgaande daling van de organisatiegraad. Hij schetst in zijn artikel twee alternatieven. 
(Dit artikel is gebaseerd op de tekst van een lezing van Paul de Beer op de bijeenkomst onder de titel: "Waar staat de vakbeweging nu?". De volledige tekst van die lezing (met als titel: "De vakbeweging staat op een keerpunt") is beschikbaar door hier te klikken.). Download het artikel hier. 

Top