Stichting de Burcht


Bestuur
Stichting de Burcht is gevestigd op Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam. Het bestuur wordt gevormd door Tuur Elzinga, voorzitter van stichting de Burcht; Pauline de Casparis, algemeen bestuurslid van stichting de Burcht en Douwe Dirk van der Zweep, penningmeester van stichting de Burcht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers en voor de exploitatie van het gebouw. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerk geen beloning. Aan de bestuursleden wordt evenmin vacatie-of presentiegeld toegekend. 


Directie en personeel Wetenschappelijk bureau
Paul de Beer is wetenschappelijk directeur van het wetenschappelijk bureau. Lisa Berntsen, Rein de Sauvage Nolting en Ewout van den Berg zijn als onderzoeker verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau. De arbeidsvoorwaarden van het personeel van stichting De Burcht zijn conform de FNV cao.


Doelstelling
Stichting de Burcht heeft ten doel (a) het in het kader van de (historische) ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsverhoudingen leveren van een bijdrage aan het verstrekken van inzicht en kennis aan instanties en burgers over het ontstaan en de verdere ontwikkeling van moderne arbeidsverhoudingen en de werking van de arbeidsmarkt, zowel op nationaal als internationaal gebied, (b) de bevordering van de wetenschappelijke studie naar arbeidsverhoudingen in Nederland en van de maatschappelijke vraagstukken, die hiermee verband houden, (c) het verlenen van wetenschappelijke hulp aan hen, die werkzaam zijn op het gebied van (Nederlandse) arbeidsverhoudingen.


Beleid
Het beleidsplan van stichting de Burcht kent drie hoofdactiviteiten. Ten eerste het opstellen en (doen) uitvoeren van een onderzoeksprogramma (zie deze website onder het tabblad onderzoek). De tweede hoofdactiviteit is het uitwisselen en bespreken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van arbeidsverhoudingen. De derde hoofdactiviteit is het opzetten en ontwikkelen van een netwerk van wetenschappers en vertegenwoordigers uit de vakbeweging.


Hoofdlijnen actuele beleidsplan
Stichting de Burcht kent een onderzoeksprogramma op hoofdlijnen voor de periode 2022-2025. Centraal staan hierin de thema's 'toekomstperspectieven voor waardevol werk' en 'het verstoorde evenwicht tussen arbeid en kapitaal'. De onderzoeken die de komende jaren zulln worden uitgevoerd vallen onder deze twee hoofdthema's. Evenals in eerdere jaren geldt als uitgangspunt voor het onderzoek dat het gaat om strategische vraagstukken, gerelateerd aan structurele, lange termijn ontwikkelingen, en dat de opbrengst van het onderzoek relevant en bruikbaar voor de vakbeweging dient te zijn. Lees hier meer over het onderzoeksprogramma.

Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd uit een jaarlijkse bijdrage van de FNV. Daarnaast worden incidenteel extra onderzoeken uitgevoerd waarvoor additionele subsidies zijn verkregen. Het beheer van het financiële vermogen van de Stichting, dat bestaat uit een banktegoed, wordt verzorgd door vakbond FNV.


Verslag activiteiten 2021
In het jaar 2021 werden twee onderzoeken afgerond, werden twee lopende onderzoeken voortgezet en werd een nieuwe onderzoek gestart.

In september 2021 werd een onderzoeksrapport gepubliceerd, 'Hoe goed werkt het poldermodel? De prestaties van het Nederlandse systeem van collectieve arbeidsverhoudingen in internationaal perspectief' van Paul de Beer en Eva Mommers. Hieronder worden verschillende systemen van collectieve arbeidsverhoudingen in Europa vergeleken op hun sociaaleconomische prestaties.

In november 2021 werd het rapport 'Werkgeversmotieven voor flexibele arbeidsrelaties' gepubliceerd van Paul de Beer met medewerking van Marije de Goede. Dit rapport onderzoekt welke factoren en motieven verklaren waarom sommige bedrijven veel en andere veel minder gebruik maken van flexibele arbeidsrelaties. Het rapport is gebaseerd op literatuurstudie, analyse van beschikbare statistieken en interviews met HR-managers. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Ministerie van SZW en de FNV.

Stafmedeweker Lisa Berntsen zette in 2021 twee onderzoeken voort, namelijk een evaluatie-onderzoek naar de jongerenstrategie van de FNV (financieel mogelijk gemaakt door de FNV) en een onderdeel van het onderzoek 'Migranten in de frontlinie' over de gevolgen van de Covid-19 pandemie voor arbeidsmigranten (in samenwerking met de Radboud Universiteit en financieel mogelijk gemaakt door ZonMw). 

In november 2021 begon Rein de Sauvage Nolting aan een nieuw onderzoek naar de gevolgen van de Covid-19 pandemie voor de cao-onderhandelingen in een aantal sectoren. Dit onderzoek zal in de tweede helft van 2022 worden afgerond.

Als gevolg van de Covid-19-maatregelen konden in 2021 geen fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. Wel vond op 16 februari 2021 de jaarlijkse wetenschapsmiddag online plaats, met onder meer een keynote speech van Dirk Bezemer en de uitreiking van de scriptieprijs van de vakbeweging door FNV-voorzitter Han Busker.


Balans en staat van baten en lasten
Zie hier voor het financieel verslag 2020.


ANBI
Stichting De Burcht heeft de ANBI status: het RSIN/fiscaal nummer is 813.705.897. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die hiervoor geen (onkosten)vergoeding ontvangen. De personeelsleden worden bezoldigd in lijn met de salarissen van de FNV cao. Ter informatie publiceren wij op de website recente jaarverslagen.

Voor het standaardformulier voor een ANBI zie hier.

Top