Bestuur
Stichting de Burcht is gevestigd op Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam. Het bestuur wordt gevormd door Han Busker, voorzitter van stichting de Burcht; Pauline de Casparis, algemeen bestuurslid van stichting de Burcht en Douwe Dirk van der Zweep, penningmeester van stichting de Burcht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers en voor de exploitatie van het gebouw. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerk geen beloning. Aan de bestuursleden wordt evenmin vacatie-of presentiegeld toegekend. 

Directie en personeel Wetenschappelijk bureau
Paul de Beer is directeur van het wetenschappelijk bureau. Wim Eshuis is verbonden als stafmedewerker en onderzoeker. Lisa Berntsen is verbonden als onderzoeker. De arbeidsvoorwaarden van het personeel van stichting De Burcht zijn conform de FNV cao.

Doelstelling
Stichting de Burcht heeft ten doel (a) het in het kader van de (historische) ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsverhoudingen leveren van een bijdrage aan het verstrekken van inzicht en kennis aan instanties en burgers over het ontstaan en de verdere ontwikkeling van moderne arbeidsverhoudingen en de werking van de arbeidsmarkt, zowel op nationaal als internationaal gebied, (b) de bevordering van de wetenschappelijke studie naar arbeidsverhoudingen in Nederland en van de maatschappelijke vraagstukken, die hiermee verband houden, (c) het verlenen van wetenschappelijke hulp aan hen, die werkzaam zijn op het gebied van (Nederlandse) arbeidsverhoudingen.

Beleid
Het beleidsplan van stichting de Burcht kent drie hoofdactiviteiten. Ten eerste het opstellen en (doen) uitvoeren van een onderzoeksprogramma (zie deze website onder het tabblad onderzoek). De tweede hoofdactiviteit is het uitwisselen en bespreken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van arbeidsverhoudingen. De derde hoofdactiviteit is het opzetten en ontwikkelen van een netwerk van een netwerk van wetenschappers en vertegenwoordigers uit de vakbeweging.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan
Stichting de Burcht kent een onderzoeksprogramma op hoofdlijnen voor de periode 2016-2020. Het doel hiervan is niet om alle onderzoeksthema’s voor de komende vijf jaar vast te leggen, maar wel om enkele hoofdthema’s voor onderzoek te benoemen, waaronder de onderzoeken vallen die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Evenals in eerdere jaren geldt als uitgangspunt voor het onderzoek dat het gaat om strategische vraagstukken, gerelateerd aan structurele, lange termijn ontwikkelingen, en dat de opbrengst van het onderzoek relevant en bruikbaar voor de vakbeweging dient te zijn. Lees voor meer informatie: https://www.deburcht.nl/wetenschappelijk-bureau/onderzoek

Verslag activiteiten 2018
In het jaar 2018 werd één onderzoek afgerond en werden twee nieuwe onderzoeken gestart.

Sanne van der Gaag voltooide haar onderzoek naar precair werk, dat zij in 2017 was gestart. Op basis van literatuuronderzoek en van een aantal focusgroepgesprekken met precair werkenden in de horeca, de schoonmaak en bij de post bracht zij in kaart hoe werkenden hun precaire werk ervaren en welke mogelijkheden zij (niet) zien om hun werkomstandigheden te verbeteren. Het onderzoeksrapport ‘Als je er wat op te zeggen hebt …. Individuele en collectieve arbeidsrelaties van precair werkenden in beeld’ werd in december 2018 gepubliceerd.

De nieuwe onderzoeken die in 2018 werden gestart, stonden in het teken van het meerjarige programma ‘positie en strategie van de vakbeweging’. In juni 2018 begonnen Lisa Berntsen en Peter van der Valk aan twee onderzoeken naar de effectiviteit van vakbondsstrategieën. Het onderzoek van Berntsen richtte zich op buitenlandse ervaringen met meer en minder succesvolle vakbondsstrategieën en -activiteiten. Het onderzoek omvat uitgebreid literatuuronderzoek en enkele case studies van campagnes om meer jongeren als vakbondslid te werven in (in ieder geval) België en mogelijk enkele andere landen.

Peter van der Valk startte met een onderzoek naar de effectiviteit van vakbondsstrategieën in Nederland. Omdat hierbij ook gebruik gemaakt zal worden van interne vakbondsdocumenten van de FNV en mogelijk enkele andere vakbonden, was eerst intensief overleg met deze vakbonden nodig. Hierdoor vergde de voorbereiding van dit onderzoek meer tijd dan was voorzien. Het onderzoek dat in 2018 is verricht, had hierdoor vooral  een theoretisch en verkennend karakter. In 2019 zal het empirische onderzoek worden uitgevoerd. Beide onderzoeken zullen in de loop van 2019 worden afgerond.

In het kader van het onderzoeksprogramma werd ook de bundel ‘Positie en strategie van de vakbeweging’ gepubliceerd. Deze bundel was het resultaat van een reeks bijeenkomsten van de werkgroep strategie vakbeweging van het Netwerk Vakbeweging-Wetenschap. De bundel omvat een reeks individuele bijdragen waarin wetenschappers en vakbondsmensen hun visie geven op de positie en strategie van de vakbeweging. De bundel werd gepresenteerd op een symposium op 12 juni.

Begin 2018 werd het rapport ‘Arbeidsmobiliteit in Nederland, probleem of oplossing?’ van Fabian Dekker gepubliceerd, het resultaat van het onderzoek dat hij in 2017 voor het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging had verricht. Op 27 februari werd naar aanleiding van deze publicatie een minisymposium georganiseerd.

Op 14 februari werd de jaarlijkse wetenschapsmiddag georganiseerd. Naast een lezing van René ten Bos werd door FNV-voorzitter Han Busker de scriptieprijs van de vakbeweging uitgereikt voor de beste afstudeerscripties over een voor de vakbeweging relevant onderwerp van een universitaire en een hbo-student.

Hiernaast vonden in het kader van het programma positie en strategie van de vakbeweging enkele bijeenkomsten plaats van het Netwerk Vakbeweging-Wetenschap.

Balans en staat van baten en lasten
Zie hier voor het financieel verslag 2018.

ANBI
Stichting De Burcht heeft de ANBI status: het RSIN/fiscaal nummer is 813.705.897. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die hiervoor geen (onkosten)vergoeding ontvangen. De personeelsleden worden bezoldigd in lijn met de salarissen van de FNV cao. Ter informatie publiceren wij op de website recente jaarverslagen.

Top