Uitslag scriptieprijs van de vakbeweging 2020:

Eén winnaar en twee eervolle vermeldingen 

Dinsdag 16 februari 2021 zijn tijdens de wetenschapsmiddag van WB de Burcht de winnaar en eervolle vermeldingen voor de scriptieprijs van de vakbeweging 2020 bekend gemaakt.

In de categorie universiteiten werd als winnaar gekozen Stella Jonkhout (Universiteit van Amsterdam, master culturele en sociale antropologie) met een scriptie (‘Nadat de verf is opgedroogd’) die verslag doet van haar etnografisch onderzoek naar de strijd van mensen met de beroepsziekte Chronische Toxische Encefalopathie (CTE, ook wel OPS of schildersziekte). Klik hier voor de scriptie.

Daarnast waren er twee eervolle vermeldingen voor: 
Laura Lamers afgestudeerd in de dubbelmaster Philosophy of Science, Technology & Society en Public Administration aan de Universiteit Twente met haar scriptie ‘Dignified gig work: towards better conditions for algorithmic management’ over de waardigheid van werkenden die aangestuurd worden door algoritmen. Klik hier voor de scriptie.

- Boris van Haastrecht (Universiteit van Amsterdam, researchmaster geschiedenis)  met een scriptie ( ‘De arbeider verenigt zich. De strijd van het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond voor een plek in maatschappij en politiek’) over de rol van arbeidersverenigingen bij de totstandkoming van politiek maatschappelijke binding tussen arbeiders en liberalen in de tweede helft van de negentiende eeuw.Klik hier voor de scriptie

Lees hier het volledige juryrapport.

Klik hier voor video-opname van de online bijeenkomst

Scriptieprijs van de vakbeweging 2020


Introductie
De prijs is bestemd voor (bijna) afgestudeerde studenten aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit die een scriptie hebben geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging of de rol van de vakbeweging behandelt. De Scriptieprijs is een initiatief van de Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. Met de Scriptieprijs wil de Burcht studenten stimuleren de rol van de vakbeweging te bestuderen en hen stimuleren een bijdrage te leveren aan de oplossing van sociaaleconomische vraagstukken. Voorbeelden van onderwerpen van scripties die in aanmerking komen voor deze Scriptieprijs zijn: de positie en inhoud van de cao en arbeidsvoorwaarden, preventie van arbeidsongevallen, sociale zekerheid, arbeidsrecht, medezeggenschap, flexibilisering, pensioen, arbeidsmarkt, positie van arbeidsmigranten, scholing, vakmanschap, HRM, de rol van de vakbeweging bij individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging, de Europese dimensie van vakbondswerk, vakbondsmarketing.

De scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt. Wil je in aanmerking komen voor de scriptieprijs 2020 dan moet de scriptie in 2020 geschreven zijn en met minimaal een voldoende zijn beoordeeld.

De jury
De ingezonden scripties worden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit:

  • Prof. Dr. Paul de Beer (AIAS/UvA, De Burcht),
  • Dr. Leni Beukema (HanzeHogeschool),
  • Aldo Dikker (journalist),
  • Dr. Wim Eshuis (De Burcht),
  • Han Busker (voorzitter FNV),
  • Prof. Mr. Mijke Houwerzijl (UvT, RUG).

De scripties worden beoordeeld op de onderdelen onderwerpkeuze, inhoud en stijl. Het juryreglement staat hieronder.

 


De prijs
De prijs kent twee categorieën: één prijs voor minimaal één hogeschool student (of afgestudeerde) én één prijs voor minimaal één universitaire student (of afgestudeerde). De scriptieprijs kan aan meerdere studenten tegelijk worden toegekend.
De prijs kent dus (minimaal) twee winnaars.
Elke winnaar van de Scriptieprijs 2020 ontvangt: een geldprijs van (maximaal) € 1.000,- (of een deel van dat bedrag bij meerdere winnaars); publicatie van de scriptie via de website van de Burcht; ndersteuning bij het schrijven van een artikel en een dag op pad met de FNV.

Aanmelden
Studenten kunnen zichzelf aanmelden. De eerste stap is de scriptie insturen aan: aanmelden@deburcht.org. Daarna ontvangt de student een inschrijfformulier. Insturen van scripties kan tot 1 december 2020.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Wim Eshuis, secretaris van de jury: wimeshuis@deburcht.org

 

Reglement scriptieprijs van de vakbeweging

I. Doelstelling van de scriptieprijs

De scriptieprijs van de vakbeweging is een prijs, ingesteld door het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht, ter bekroning van een (afstudeer)scriptie of afstudeerwerkstuk over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging (in Nederland of daarbuiten) of op de rol van de vakbeweging. Het werkgebied omvat onder andere arbeidsvoorwaarden, de arbeidsverhoudingen, de kwaliteit van de arbeid, de juridische positie van werkenden, de sociale zekerheid, de positie van specifieke groepen werkenden, vermogensvraagstukken, financieel- economische onderwerpen, duurzame ontwikkeling en mondiale vraagstukken. De rol van de vakbeweging daarin kan variëren van individuele belangenbehartiging tot collectieve belangenbehartiging, medezeggenschap, of lobbywerkzaamheden. De scriptieprijs is in het leven geroepen om de aandacht van studenten en docenten in het hoger onderwijs voor vakbewegings-vraagstukken te stimuleren. De scriptieprijs van de vakbeweging omvat een  prijs voor een (bijna of recent) afgestudeerde hogeschoolstudent én een prijs voor een (bijna of recent) afgestudeerde universitaire student. De prijs kan jaarlijks worden toegekend.

II. Benoeming en samenstelling van de jury.

De jury voor de prijs is ingesteld door het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht. Juryleden worden benoemd door het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht. De jury wordt samengesteld uit personen afkomstig uit de vakbeweging en uit het hoger onderwijs op het terrein van arbeid, arbeidsverhoudingen en vakbeweging. De jury bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Juryleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Indien een jurylid op enigerlei wijze betrokken is bij een ingediende scriptie (bijvoorbeeld bij de voordracht van een scriptie of als stagebegeleider van een kandidaat), onthoudt deze zich van de beoordeling van de desbetreffende scriptie. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. De jury bestaat uit de volgende personen: Prof. Dr. Paul de Beer, wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht (voorzitter), Dr. Leni Beukema, lector duurzaam HRM bij het kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool, Aldo Dikker, uitgever Tijdschrift Zeggenschap, Dr. Wim Eshuis, onderzoeker en medewerker van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht (secretaris), Han Busker, FNV, voorzitter van de jury, Prof. Dr. Mijke Houwerzijl, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg en buitengewoon hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

III. Deelname
1. Deelname aan de scriptieprijs staat open voor elke recent of bijna afgestudeerde student aan een Nederlandse hogeschool of universiteit die in het betreffende kalenderjaar zijn (master)scriptie of afstudeerwerkstuk  met goed gevolg heeft afgerond.
2. De sluiting van de inzendtermijn is 1 december van het kalenderjaar.
3. De student of afgestudeerde dient de scriptie als een PDF-file via e-mail te sturen aan het secretariaat: aanmelden@deburcht.org.
4. De inzending voor de scriptieprijs moet vergezeld gaan van de volgende gegevens: - naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum van auteur; - naam van de onderwijsinstelling en opleiding, titel van de scriptie, het cijfer waarmee de scriptie beoordeeld is en (beoogde) afstudeerdatum; - namen, titulatuur en e-mailadres van de scriptiebegeleider(s).

IV. Beoordelingscriteria
De jury hanteert de volgende beoordelingsprocedure.
1. De ingezonden scripties worden door de jury beoordeeld op de onderdelen onderwerpkeuze, inhoud en stijl.
2. De beoordelingscriteria voor deze onderdelen zijn: Onderwerpkeuze: - betekenis voor het werkgebied van de Nederlandse vakbeweging, - betekenis voor de rol van de Nederlandse vakbeweging, - originaliteit, - expliciete aandacht voor de rol van de vakbeweging of georganiseerde werknemers. Inhoud: - heldere probleemstelling, - adequate toepassing van methoden en technieken, - verantwoorde analyse en presentatie van resultaten, - verantwoorde conclusies, - relevante (beleids)aanbevelingen. Stijl: - heldere, leesbare schrijfstijl, - goede opbouw en structuur van de scriptie.
3. Ten aanzien van het onderdeel inhoud wordt bij de beoordeling rekening gehouden met de vraag of het een scriptie voor een hogeschool of een universiteit betreft.

V. Gevallen waarin de beoordelingswijze niet voorziet
De jury heeft het recht om de scriptieprijs niet uit te reiken. Bij verschillen in interpretatie van de beoordelingscriteria beslist de voorzitter van de jury.

VI. Prijs
De prijs kent twee varianten. Eén prijs is bestemd voor minimaal één (bijna of recent) afgestudeerde hogeschoolstudent en één prijs is bestemd voor minimaal één (bijna of recent) afgestudeerde universitaire student. De scriptieprijs kan dus aan meerdere studenten tegelijk worden toegekend. In dat laatste geval wordt de geldprijs verdeeld over de winnaars. Daarnaast worden de prijswinnende scripties gepubliceerd op de website van de Burcht en krijgen de auteurs ondersteuning bij het schrijven van een artikel. Tenslotte krijgen de prijswinnaars de kans om een dag op pad te gaan met de FNV.

Winnaars en nominaties scriptieprijs vakbeweging 2019

Dinsdag 11 februari 2020 zijn tijdens de wetenschapsmiddag van WB de Burcht de winnaars en de genomineerden voor de scriptieprijs van de vakbeweging 2019 bekend gemaakt.

In de categorie hogescholen werd als winnaar aangewezen: Fiere Bonnerman (Hogeschool van Amsterdam, academisch schakeltraject ) met een scriptie (‘Burn-out: een beroepsziekte of werknemersissue?’) over het werkgeversperspectief op burn-out en duurzame inzetbaarheid. Klik hier voor de scriptie.
Een nominatie ging naar Thijmen Zoomer (Hogeschool van Amsterdam, HRM ) met een scriptie (‘Met plezier naar het pensioen’) over de motivatie van werknemers om langer door te werken. Klik hier voor de scriptie.

In de categorie universiteiten werd als winnaar gekozen Alexandros Perdikes (Tilburg University, department Labour Law and Social Policy; program Labour Law and Emplyement Relations Master’s ) met een scriptie (‘Solidarity Unionism, and the right to strike’) die verslag doet van zijn onderzoek naar ‘solidarity unionism’. Klik hier voor de scriptie.
Daarnast waren er nominaties voor: 
- Anne Benthe Op ’t Roodt (Vrije Universiteit, faculteit Rechtsgeleerdheid/ conflicthantering, rechtspraak en mediation) met een scriptie (‘Speak Up’) over onderzoek naar conflictvaardigheid in de cockpit. Klik hier voor de scriptie.
- Iris van Geel (Radboud universiteit Nijmegen, faculteit Rechten, master Nederlands recht) met een scriptie (‘Regulating work in the Gig-Economy’) over hoe je werkplatforms zou kunnen reguleren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Klik hier voor de scriptie.

Het volledige juryrapport is beschikbaar door hier te klikken.

 

 

Winnaar en nominaties scriptieprijs vakbeweging 2018


Rosa Kösters (Universiteit van Amsterdam, Master Geschiedenis) is de winnaar van de scriptieprijs van de vakbeweging 2018 met haar scriptie: ‘Hand- en ellebogenwerk, de transformatie op de werkvloer bij Hoogovens en Philips, 1973-1985. Klik hier voor de scriptie.

Voor de scriptieprijs van de vakbeweging 2018 waren verder genomineerd:

1. Naomi Hartkamp (Rijksuniversiteit Groningen, Master Sociologie, richting Arbeidssociologie) Titel scriptie: ‘De ambigue wereld van de sociale werkvoorziening’. Klik hier voor de scriptie.

2. Petar MarĨeta (Universiteit van Amsterdam, Master Sociologie)
Titel scriptie: ‘ Trade Union responses towards platform capitalism in the Netherlands’
Klik hier voor de scriptie.

3. Hidde van Roosmalen (Universiteit Utrecht, master ondernemingsrecht)
Titel scriptie: ‘Legitimiteit van nationaal medezeggenschapsrecht onder druk’. Klik hier voor een samenvatting van de scriptie (integrale tekst volgt later)

In totaal kende de scriptieprijs 17 inzendingen. Klik hier voor het juryrapport.

 

Winnaars en nominaties scriptieprijs vakbeweging 2017


In de categorie hogescholen
Prijswinnaar: Paul van der Wiel
(Hogeschool Utrecht, HBO rechten) met zijn scriptie  ‘Werken voor ontslag- het is niet alleen de werknemer die disfunctioneert’. Klik hier voor de scriptie

In de categorie universiteiten:
Prijswinnaar: Diewertje van Kesteren
(Vrije Universiteit, Faculteit Rechtsgeleerdheid) met de scriptie ‘ De stakende zzp-er’. Klik hier voor de scriptie.

Klik hier voor het juryrapport.

Voor de scriptieprijs van de vakbeweging 2017 waren verder genomineerd:
1. Monica Bolelli (Universiteit van Amsterdam, Master Sociology, Comparative Organisation and Labour Studies) met een scriptie (‘Dualization vs. Solidarity: the role of the Italian trade union in the restructuring of the welfare state’). Klik hier voor de scriptie.
2. Dominique van Leeuwen (Universiteit Leiden, faculteit Rechten) met een scriptie over het bevoordelen van vakbondsleden bij collectieve onderhandelingen (‘Voordeel voor vakbondslid. Over de noodzaak om vakbondsleden te bevoordelen ter versterking van de legitimiteit van het cao-overleg’). Klik hier voor de scriptie.
3. Vincent Bakker (Universiteit Leiden, Research Master Polit¡cal Science and Public Adminístration) met de scriptie Social investment in European welfare states. Klik hier voor de scriptie.
4. Gavan Blau (Universiteit van Amsterdam, Master Human and Economic Geography) met de scriptie ‘Chumpea Loy: debt and the making of the Khmer working class’. Klik hier voor de scriptie

Klik hier voor het juryrapport.

Winnaars en nominaties scriptieprijs vakbeweging 2016


In de categorie hogescholen
Prijswinnaar: Esther Koning
(Hanzehogeschool Groningen, Sociaal Juridische Dienstverlening) met een scriptie (‘Afwijken van het afspiegelingsbeginsel bij cao’) over een belangwekkend thema binnen het ontslagrecht, de mogelijkheden om bij cao af te wijken van het afspiegelingsbeginsel. De scriptie is een beschrijving van de jurisprudentie op dit gebied en van een praktijkonderzoek in vier cao-gebieden. Klik hier voor de scriptie.

Daarnaast is genomineerd:
Emilie Laarhoven
(Hogeschool van Amsterdam, Toegepaste Psychologie) met een scriptie over duurzame inzetbaarheid (‘Hoezo duurzame inzetbaarheid?’). Haar scriptie is een verslag van zowel literatuuronderzoek als kwalitatief en kwantitatief praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek is verricht bij een grote pensioenuitvoerder, tevens opdrachtgever voor dit onderzoek.Klik hier voor de scriptie.

In de categorie universiteiten:
Prijswinnaar: Jonne Bosselaar
(UvA Research Master International Development Studies),met een scriptie (‘Patterns of Inequality: A case study on the labor agency of Bangalore's garment workers’) over de invloed van sociale stratificatie op de ‘ labor agency’(organisatievermogen en strategieën) van Bangalore’s kledingarbeiders. De scriptie is een verslag van dat onderzoek bestaande uit een literatuuronderzoek en 5 maanden veldwerkonderzoek in India. Er is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden zoals participerende observatie en interviews met o.a. regionale vakbondsleiders, vakbondsleden, arbeiders uit kledingfabrieken, managers van de fabrieken, ngo’s en een overheidsfunctionaris.Klik hier voor de scriptie.

Voor de categorie Universiteiten zijn verder genomineerd;
1. Michiel Rive (UvA, Master arbeidsrecht) met een scriptie over het stakingsrecht (‘Het relativiteitsvereiste in het stakingsrecht). Rive gaat na of de werkgever altijd met succes tegen een staking kan opkomen, vooropgesteld dat die staking onrechtmatig is. Hij komt met een uitgebreid antwoord op deze vraag na uitgebreid juridisch onderzoek. Michiel Rive ontving voor zijn scriptie een eervolle vermelding.Klik hier voor de scriptie.
2.  Jelle Zwetsloot (VU, Master Economie) met de scriptie ‘Do temporary jobs serve as stepping stones into permanent work? Evidence from the Netherlands?’ De scriptie doet verslag van een kwantitatief onderzoek, waarbij met behulp van verschillende datasets van het Sociaal Statisch Bestand (SSB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, een analyse is gemaakt van de opstapfunctie van een tijdelijke baan naar een vaste baan voor WW’ers in Nederland. Klik hier voor de scriptie.

Klik hier voor het juryrapport.

Winnaars en nominaties scriptieprijs 2015

Categorie hogescholen

Prijswinnaar: Ilona Pesman (HanzeHogeschool): Werken over de grens: salaris, toeslagen en vergoedingen. Klik hier voor de scriptie. 

Daarnaast werd genomineerd:
Kirsten Hiemstra (HanzeHogeschool): Grensarbeid in Niedersachsen (Noord-Duitsland) en uitkeringsgerechtigden uit de Noord-Nederlandse grensregio’s. Klik hier voor de sriptie.

Categorie universiteiten

Prijswinnaar:Kyra van Denken (UvT): Zorgen over de zorg? Klik hier voor de scriptie.

Voor de categorie universiteiten zijn verder genomineerd:
1. Albert Hummel (EUR): Optimal Redistribution with Unionized Labor Markets. Klik hier voor de scriptie
2. Carl Splinter (UU): De Europese Unie en werknemersparticipatie in multinationale Ondernemingen. Klik hier voor de scriptie.

Klik hier voor het juryrapport.

 

Top