Winnaar scriptieprijs vakbeweging 2018 bekend


Rosa Kösters (Universiteit van Amsterdam, Master Geschiedenis) is de winnaar van de scriptieprijs van de vakbeweging 2018 met haar scriptie: ‘Hand- en ellebogenwerk, de transformatie op de werkvloer bij Hoogovens en Philips, 1973-1985. Klik hier voor de scriptie.

Voor de scriptieprijs van de vakbeweging 2018 waren verder genomineerd:

1. Naomi Hartkamp (Rijksuniversiteit Groningen, Master Sociologie, richting Arbeidssociologie) Titel scriptie: ‘De ambigue wereld van de sociale werkvoorziening’. Klik hier voor de scriptie.

2. Petar MarĨeta (Universiteit van Amsterdam, Master Sociologie)
Titel scriptie: ‘ Trade Union responses towards platform capitalism in the Netherlands’
Klik hier voor de scriptie.

3. Hidde van Roosmalen (Universiteit Utrecht, master ondernemingsrecht)
Titel scriptie: ‘Legitimiteit van nationaal medezeggenschapsrecht onder druk’. Klik hier voor een samenvatting van de scriptie (integrale tekst volgt later)

In totaal kende de scriptieprijs 17 inzendingen. Klik hier voor het juryrapport.

 

Reglement scriptieprijs van de vakbeweging

 

I. Doelstelling van de scriptieprijs

De scriptieprijs van de vakbeweging is een prijs, ingesteld door het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht, ter bekroning van een (afstudeer)scriptie of afstudeerwerkstuk over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging (in Nederland of daarbuiten) of op de rol van de vakbeweging. Het werkgebied omvat onder andere arbeidsvoorwaarden, de arbeidsverhoudingen, de kwaliteit van de arbeid, de juridische positie van werkenden, de sociale zekerheid, de positie van specifieke groepen werkenden, vermogensvraagstukken, financieel- economische onderwerpen, duurzame ontwikkeling en mondiale vraagstukken. De rol van de vakbeweging daarin kan variëren van individuele belangenbehartiging tot collectieve belangenbehartiging, medezeggenschap, of lobbywerkzaamheden. De scriptieprijs is in het leven geroepen om de aandacht van studenten en docenten in het hoger onderwijs voor vakbewegings-vraagstukken te stimuleren. De scriptieprijs van de vakbeweging omvat een  prijs voor een (bijna of recent) afgestudeerde hogeschoolstudent én een prijs voor een (bijna of recent) afgestudeerde universitaire student. De prijs kan jaarlijks worden toegekend.

II. Benoeming en samenstelling van de jury.

De jury voor de prijs is ingesteld door het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht. Juryleden worden benoemd door het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht. De jury wordt samengesteld uit personen afkomstig uit de vakbeweging en uit het hoger onderwijs op het terrein van arbeid, arbeidsverhoudingen en vakbeweging. De jury bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Juryleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Indien een jurylid op enigerlei wijze betrokken is bij een ingediende scriptie (bijvoorbeeld bij de voordracht van een scriptie of als stagebegeleider van een kandidaat), onthoudt deze zich van de beoordeling van de desbetreffende scriptie. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. De jury bestaat uit de volgende personen: Prof. Dr. Paul de Beer, wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht (voorzitter), Dr. Leni Beukema, lector duurzaam HRM bij het kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool, Aldo Dikker, uitgever Tijdschrift Zeggenschap, Dr. Wim Eshuis, onderzoeker en medewerker van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht (secretaris), Han Busker, FNV, voorzitter van de jury, Prof. Dr. Mijke Houwerzijl, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg en buitengewoon hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

 

III. Deelname

1. Deelname aan de scriptieprijs staat open voor elke recent of bijna afgestudeerde student aan een Nederlandse hogeschool of universiteit die in het betreffende kalenderjaar zijn (master)scriptie of afstudeerwerkstuk  met goed gevolg heeft afgerond. 2. De sluiting van de inzendtermijn is de laatste dag van het kalenderjaar. 3. De student of afgestudeerde dient de scriptie als een PDF-file via e-mail te sturen aan het secretariaat: aanmelden@deburcht.org. 4. De inzending voor de scriptieprijs moet vergezeld gaan van de volgende gegevens: - naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum van auteur; - naam van de onderwijsinstelling en opleiding, titel van de scriptie, het cijfer waarmee de scriptie beoordeeld is en (beoogde) afstudeerdatum; - namen, titulatuur en e-mailadres van de scriptiebegeleider(s). IV. Beoordelingscriteria De jury hanteert de volgende beoordelingsprocedure. 1. De ingezonden scripties worden door de jury beoordeeld op de onderdelen onderwerpkeuze, inhoud en stijl. 2. De beoordelingscriteria voor deze onderdelen zijn: Onderwerpkeuze: - betekenis voor het werkgebied van de Nederlandse vakbeweging, - betekenis voor de rol van de Nederlandse vakbeweging, - originaliteit, - expliciete aandacht voor de rol van de vakbeweging of georganiseerde werknemers. Inhoud: - heldere probleemstelling, - adequate toepassing van methoden en technieken, - verantwoorde analyse en presentatie van resultaten, - verantwoorde conclusies, - relevante (beleids)aanbevelingen. Stijl: - heldere, leesbare schrijfstijl, - goede opbouw en structuur van de scriptie. 3. Ten aanzien van het onderdeel inhoud wordt bij de beoordeling rekening gehouden met de vraag of het een scriptie voor een hogeschool of een universiteit betreft. V. Gevallen waarin de beoordelingswijze niet voorziet De jury heeft het recht om de scriptieprijs niet uit te reiken. Bij verschillen in interpretatie van de beoordelingscriteria beslist de voorzitter van de jury. VI. Prijs De prijs kent twee varianten. Eén prijs is bestemd voor minimaal één (bijna of recent) afgestudeerde hogeschoolstudent en één prijs is bestemd voor minimaal één (bijna of recent) afgestudeerde universitaire student. De scriptieprijs kan dus aan meerdere studenten tegelijk worden toegekend. In dat laatste geval wordt de geldprijs verdeeld over de winnaars. Daarnaast worden de prijswinnende scripties gepubliceerd op de website van de Burcht en krijgen de auteurs de mogelijkheid om een artikel te schrijven voor het Tijdschrift Zeggenschap. Tenslotte krijgen de prijswinnaars de kans om een dag op pad te gaan met de FNV.

Top