Nieuws

Vacature: Onderzoeker naar zeggenschap over werktijden -

De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, zoekt een onderzoekervoor 17,5 uur per week (0,5 fte). De onderzoeker zal voor het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (WBV) een onderzoeksproject uitvoeren naar zeggenschap over werktijden en de balans met het privéleven.

Netwerk vakbeweging-wetenschap met Alex Lehr (RU) ‘Globalisering, duurzaamheid en de vertegenwoordiging van werkgeversbelangen: met of tegen elkaar?’ -

De belangen van werkgevers wegen zwaar in sociaaleconomisch beleid. Werkgeversorganisaties spelen een belangrijke rol in het articuleren van deze belangen. Maar in hoeverre valt er tegenwoordig nog met één stem voor werkgevers te spreken? Op donderdag 14 december 2023 organiseert het WB een middag met Alex Lehr (Radboud Universiteit) over dit onderwerp.

25 oktober 2023: Presentatie publicatie nr. 26 van het WB: Financialisering en de vakbeweging: problemen en perspectieven -

Op woensdag 25 oktober presenteert Arthur Berkhout zijn onderzoeksrapport over de impact van financialisering op de arbeidsverhoudingen in Nederland, en de mogelijke handelingsperspectieven voor de vakbeweging. In het onderzoek gaat het om de vraag wat financialisering inhoudt, in hoeverre er sprake van is in Nederland, wat de effecten ervan zijn op de arbeidsverhoudingen, en hoe de vakbeweging erop dient te reageren.

13 oktober 2023: Bijeenkomst over waardevol werk -

Hoe ervaren werkenden in de bezorging en distributiecentra de kwaliteit van hun werk? Wat kan de vakbeweging (nog meer doen) doen rondom waardevol werk? Onlangs publiceerde het Wetenschappelijk Bureau het rapport ‘Je bent gewoon een nummertje’ van Stella Jonkhout over 'waardevol werk in de sector logistiek'. Op vrijdagmiddag 13 oktober 2023 van 15-17 uur wordt hierover een bijeenkomst georganiseerd in De Burcht.

Inzendingen gevraagd voor de Scriptieprijs van de vakbeweging 2023 -

Jaarlijks organiseert de Burcht in samenwerking met de FNV de scriptieprijs van de vakbeweging. Heb jij afgelopen jaar een scriptie geschreven over een belangrijk onderwerp dat raakt aan werk en inkomen? Dan heb je tot 1 december 2023 de tijd om je in te schrijven!

Vacature: onderzoeker voor 17,5 uur per week (0,5 fte) -

De onderzoeker zal een bijdrage leveren aan het onderzoeksprogramma van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (WBV), in het bijzonder het thema ‘medezeggenschap en economische democratie’.

Seminar op 21 april: van prikklok tot thuiswerken -

Op vrijdagmiddag 21 april organiseert WBV de Burcht samen met de NVA (Platform Arbeidsverhoudingen) een seminar over arbeidstijden. De bijeenkomst duurt van 14-16:30 uur en zal plaatsvinden in de Burcht te Amsterdam.

Dinsdag 15 februari (14.00 - 16.00) wetenschapsmiddag: Corona en de werkplek -

Met een lezing door Klara Boonstra (hoogleraar internationaal arbeidsrecht, VU, Wiardi Beckman Stichting) over de ‘pandemie en de werkplek’.“ Na de lezing is er tijd voor een discussie. Aan het eind van middag zal FNV-voorzitter Tuur Elzinga de winnaar bekend maken van de scriptieprijs van de vakbeweging 2021.

Inzendingen gevraagd voor de scriptieprijs van de vakbeweging -

Ook dit jaar organiseert het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging samen met de FNV weer de scriptieprijs van de vakbeweging voor (bijna) afgestudeerde masterstudenten die een afstudeerscriptie hebben geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging of dat de rol van de vakbeweging behandelt.

Dinsdag 16 februari (15.00 - 16.15) wetenschapsmiddag online: Nederland uit de crisis en de rol van de vakbeweging -

Met een lezing door Dirk Bezemer (hoogleraar Economie, RUG) waarin hij zijn analyse geeft van de negatieve gevolgen van de financialisering van de economie. Hij pleit voor structurele veranderingen in de economie en doet daartoe verschillende voorstellen: veranderingen in het belastingstelsel (meer belasting op kapitaal, minder op arbeid), veranderingen in de arbeidsmarkt (minder flexarbeid, beter sociale zekerheid), een forse toename van de publieke investeringen (in zorg, onderwijs en infrastructuur) en verduurzaming van de economie. Na de lezing gaat Dirk Bezemer hierover in gesprek met Paul de Beer (WB de Burcht) en Mirjam de Rijk (FNV). De lezing van Dirk Bezemer wordt vooraf gegaan door een overzicht van de onderzoeksprojecten van WB de Burcht. Aan het eind van de wetenschapsmiddag zal FNV-voorzitter Han Busker de winnaars bekend maken van de scriptieprijs van de vakbeweging 2020. Zie hierna programma en aanmelding.

Nieuw! Publicatie 20. Effectief vakbondswerk? Een verkennend onderzoek naar factoren die de effectiviteit van vakbondsactiviteiten beïnvloeden -

Deze publicatie van Paul de Beer en Peter van der Valk doet verslag van een inventariserend onderzoek op basis van de beschikbare wetenschappelijke inzichten en evaluaties van vakbondsactiviteiten. Wat zijn de belangrijkste factoren van effectiviteit? En wat is effectiviteit? Het vele empirisch materiaal dat voor dit onderzoek is geraadpleegd, levert een aantal belangrijke en interessante inzichten op. De publicatie sluit af met aanbevelingen aan vakbonden om in de toekomst meer en systematischer aandacht te besteden aan het monitoren en evalueren van hun activiteiten.

Nieuwe Publicatie 21: de vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties -

Redactie: Rosa Kösters & Wim Eshuis (met bijdragen van Frank Pot en Jan Verhagen). Deze publicatie bestaat uit 7 hoofdstukken waarin verschillende aspecten van dit vakbondswerk worden belicht. Daarnaast verhalen uit de praktijk van vakbondsbestuurders en kaderleden over zeven typen vakbondswerk op de werkvloer. De publicatie bepleit een heroverweging van de positie van de vakbond op de werkvloer. Reacties op de publicatie zijn te vinden in 3 korte films en in 7 opinieartikelen van vakbondsmensen en wetenschappers.(films en opinieartikelen treft u aan onder tabblad publicaties/ wetenschappelijk). Reacties welkom via opinie@deburcht.org.

Dinsdag 11 februari Wetenschapsmiddag 2020 over de toekomst van de vakbeweging -

Met inleidingen van Professor Paul Dekker (SCP, Universiteit van Tilburg) over de positie van zogenaamde ‘traditionele’ (gevestigde) maatschappelijke organisaties; oud-hoogleraar professor Jelle Visser (Universiteit van Amsterdam) over de vakbeweging in de toekomst; en een interview met Paul de Beer over de eerste resultaten van het onderzoek van WB de Burcht naar de positie en strategie van de vakbonden in Nederland. Aan het eind van de middag volgt de uitreiking scriptieprijs van de vakbeweging.

16 oktober (13.15- 17.00 uur) Themabijeenkomst: De vakbond en de werkvloer: kan meer aandacht voor de werkvloer de vakbeweging versterken? -

De Nederlandse vakbeweging verliest aan macht en invloed. Dat heeft te maken met ledenverlies, verslechtering organisatiegraad, alsmede verzwakking van de positie in de polder en in het cao-overleg. In het kader van het project “Goede tijden (na) Slechte Tijden?” organiseert WB de Burcht de themabijeenkomst “de vakbond en de werkvloer”. Centraal staat de vraag of meer aandacht voor de werkvloer de verzwakking van de vakbeweging kan keren en bij kan dragen aan de versterking ervan.

19 juni themabijeenkomst -

Themabijeenkomst van 19 juni 2019 over vakbondslessen uit het buitenland gemist? Hieronder treft u de ppt presentaties aan van de drie inleiders (Lisa Berntsen, Maarten Keune en Nadja Doerflinger.

lezing Guy Mundlak op 2 mei -

Donderdag 2 mei : Lezing Guy Mundlak over ervaringen met organizing in vier landen (Duitsland, Oostenrijk, Israël en Nederland. (15.00- 17.00 uur de Burcht, H. Polaklaan 9, Amsterdam). Aanmelden vóór 30 april via: bijeenkomst@deburcht.org

Presentaties over representativiteit vakbonden beschikbaar -

De presentaties (in ppt) die Niels Jansen (UvA) en Zakaria Boufangacha (FNV) hielden over de representativiteit van de vakbeweging op 11 april j.l. zijn beschikbaar op onze website. Zie hiervoor: https://www.deburcht.nl/wetenschappelijk-bureau/publicaties/overige-publicaties

Donderdag 11 april Themamiddag over representativiteit van vakbonden -

Aanvang 15.00 uur ; einde 17.00 uur. De Burcht, H. Polaklaan 9, Amsterdam. De themabijeenkomst zal worden ingeleid door Niels Jansen (UvA) die onlangs over dit onderwerp een proefschrift heeft geschreven ('Een juridisch onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg'). Daarna komt Zakaria Boufangacha (coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV) aan het woord over de visie van de FNV.

Presentaties beschikbaar van de Wetenschapsmiddag 2019 -

Donderdag 14 februari schonken we aandacht aan het thema: precaire arbeid en de rol van vakbeweging en politiek. De presentaties van Christophe Vanroelen (socioloog, Vrije Universiteit Brussel, o.a. onderzoek naar precaire arbeid in Europa) en Sanne van der Gaag (onderzoek voor WB de Burcht naar precaire arbeid en de rol van de vakbeweging; nu werkzaam voor FNV) zijn beschikbaar via deze link: https://www.deburcht.nl/wetenschappelijk-bureau/publicaties/overige-publicaties. Binnenkort is hier ook de opinie van Arjen Siegmann (wetenschappelijk medewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) beschikbaar.

Presentaties beschikbaar van de bijeenkomst 26 november: Waar staat de vakbeweging nu? -

Maandag 26 november vond - onder de titel: waar staat de vakbeweging nu? - de eerste van een serie discussiebijeenkomsten plaats over de positie en strategie van de vakbeweging. Die bijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het nieuwe project Goede Tijden (na) Slechte Tijden? De presentaties van deze middag (van Paul de Beer en Hans Schenk) zijn vanaf nu beschikbaar. Zie hiervoor op deze website de pagina Publicaties (overige publicaties en presentaties).

Project: Goede Tijden (na) Slechte Tijden? -

Goede Tijden (na) Slechte Tijden? is de naam van een nieuw project van het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging (WB), de Burcht. In dat project staat de positie en strategie van de vakbeweging in Nederland centraal. Hoe is die positie nu en wat zijn strategieën voor de toekomst? Het project Goede Tijden (na) Slechte Tijden? bestaat uit onderzoek naar vakbondsstrategieën in binnen-en buitenland, discussiebijeenkomsten in de Burcht met experts uit de praktijk, beleid en wetenschap uit binnen-en buitenland, en een opiniepagina op de website van de Burcht (www.deburcht.nl).
Top