16 oktober (13.15- 17.00 uur) Themabijeenkomst: De vakbond en de werkvloer: kan meer aandacht voor de werkvloer de vakbeweging versterken?

16-10-2019

De Nederlandse vakbeweging verliest aan macht en invloed. Dat heeft te maken met ledenverlies, verslechtering organisatiegraad, alsmede verzwakking van de positie in de polder en in het cao-overleg. In het kader van het project “Goede tijden (na) Slechte Tijden?” organiseert WB de Burcht de themabijeenkomst “de vakbond en de werkvloer”. Centraal staat de vraag of meer aandacht voor de werkvloer de verzwakking van de vakbeweging kan keren en bij kan dragen aan de versterking ervan.

Tijdens deze themamiddag komen onder andere de volgende vragen aan bod: • Wat wordt verstaan onder vakbondswerk op de werkvloer, welke verschillende vormen en methoden van vakbondswerk op de werkvloer kunnen we onderscheiden, welke dilemma’s kent dit vakbondswerk? • Wat zijn de mogelijkheden van de Nederlandse vakbeweging om sterker te worden in het bedrijf? • Wil de Nederlandse vakbeweging haar positie op de werkvloer versterken, en wat zijn de gevolgen daarvan voor haar positie op sectoraal en nationaal niveau?

Programma

12.45 uur: Zaal open

13.15 uur: Welkom en toelichting op het thema

13.30 uur: Vakbond en werkvloer: lessen uit het verleden (Rosa Kösters)
Het debat over vakbond en de werkvloer heeft baat bij reflectie op vergelijkbare discussies uit het verleden. Rosa Kösters (IISG) vertelt ons welke lessen we kunnen trekken uit de begintijd van het vakbondswerk in bedrijven. Dat doet ze onder andere op basis van onderzoek van het archief van Stan Poppe, als voormalig PvdA-Kamerlid en FNV-bestuurder een van de grondleggers van de bedrijfsdemocratisering en vakbondswerk in de onderneming: welke visie hadden Poppe en zijn tijdgenoten in de periode 1960-1980 op het vakbondswerk in de onderneming en wat kunnen we van hen leren?
Vragen en discussie

14.15 uur: Vakbondswerk op de werkvloer anno 2019 (Wim Eshuis)
Wim Eshuis (WB de Burcht) geeft een overzicht van het vakbondswerk op de werkvloer anno 2019. Welke vormen treffen we aan, welke doelstellingen zijn daaraan gekoppeld, welke dilemma’s kent dit vakbondswerk?
Vragen en discussie

15.00 uur: Pauze

15.15 uur: Vakbond en de werkvloer, voorbeelden uit de praktijk
Er zijn verschillende vakbondspraktijken op de werkvloer. Niet alleen collectief (o.a. bedrijfsledengroepen, ondernemingsraden en organizing) maar ook individueel (vakbondscontactpersonen, vakbondsconsulenten). In dit programmaonderdeel komen zes verschillende soorten van vakbondswerk op de werkvloer aan de orde. Verschillende vakbondsmensen (vakbondsbestuurders, kaderleden, or leden) van verschillende vakbonden worden geïnterviewd over hun ervaringen met vakbondswerk op de werkvloer. Ook geven ze hun mening over de positie van de vakbond op de werkvloer en over onder welke voorwaarden die versterkt kan worden.

16.15 uur: Slotdiscussie: de positie van de vakbond op de werkvloer versterken?
Vertegenwoordigers van vakbonden (waaronder Kitty Jong/ FNV en Tamar van Gelder/ AOB) gaan met het publiek in gesprek over de positie van de vakbond op de werkvloer, nu en in de toekomst. Moet de positie van de Nederlandse vakbond op de werkvloer sterker worden? Hoe kan die positie versterken? Welke vormen van vakbondswerk hebben dan de voorkeur? Moeten Nederlandse vakbonden hun beleid hierop aanpassen? Wat zijn de gevolgen voor haar positie in de polder?

17.00 uur: Hapje en drankje

Deelname
Deelname aan deze themamiddag is gratis! Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Meldt u zich z.s.m. aan. U kunt zich aanmelden via: bijeenkomst@deburcht.org. De uiterste datum voor aanmelding is 30 september.

Deze themabijeenkomst is een onderdeel van het project Goede Tijden (na) Slechte Tijden? In dit project van het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging (WB), de Burcht staat onderzoek naar en opinievorming over de positie en strategie van de vakbeweging in Nederland centraal. Hebt u een mening over de toekomst van de vakbeweging? Zet uw mening om in een opinieartikel voor onze website. Zie ook: https://www.deburcht.nl/wetenschappelijk-bureau/opinie.

Volg ons op Twitter via: @WBdeBurcht

Meer lezen over dit onderwerp?
klik hier voor een artikel van Jan Verhagen over activerend vakbondswerk. Klik hier voor een publicatie over organising (Wim Sprenger en Maarten van Klaveren (2009), organising binnen de Nederlandse arbeidsverhoudingen, De Burcht, Amsterdam).

Top