Lopend onderzoek

Lopend onderzoek

Lopend onderzoek

 

1. Fabian Dekker: ondersteuning transities op de arbeidsmarkt

 

In een gedigitaliseerde kennissamenleving neemt het belang van arbeidsmobiliteit naar verwachting toe. Het idee is namelijk dat de ‘baan voor het leven’ niet langer bestaat (of: in ieder geval kleiner is geworden) en dat mobiel arbeidsmarktgedrag plus het op peil houden van de eigen kennis en vaardigheden de belangrijkste factoren zijn om werkloosheid in de 21e eeuw te voorkomen. Hierdoor ontstaat een focus op werkzekerheid in plaats van levenslange baanzekerheid (Wilthagen & Tros 2004). Bovendien opereren bedrijven in een steeds minder voorspelbare omgeving waardoor het belang van arbeidsmobiliteit op bedrijfsniveau eveneens zou toenemen (vergelijk Ramirez 2007). Dit vereist een fundamenteel andere insteek van beleid, waarbij het faciliteren van transities centraal komt te staan (Muffels 2013a: 95).

Het voorliggende onderzoek richt zich op de situatie in Nederland en zal op een aantal manieren bijdragen aan het lopende (beleids)debat rondom arbeidsmobiliteit. 

Lees hier verder over de opzet van het onderzoek. Het onderzoek wordt begin 2018 afgesloten.

 

2.Sanne van der Gaag: Precaire arbeidsrelaties en de rol van de vakbond

 

De laatste jaren lijkt de onderkant van de arbeidsmarkt steeds meer in de belangstelling te staan. In het licht van maatschappelijke discussies over nieuwe sociale scheidslijnen, een verondersteld polariseringsproces en het verdwijnen van de middenklasse is het niet verwonderlijk dat ook de verhoudingen op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen hieromtrent vandaag de dag de nodige aandacht krijgen. Minder aandacht is er in de Nederlandse context tot dusver nog voor een specifiek deel van de onderkant van de arbeidsmarkt: precair werk.  Waar laagbetaald werk samengaat met onzekere contracten of een flexibel aantal werkuren kan bestaansonzekerheid om de hoek komen kijken. Dit soort werk dat vaak omschreven wordt als precair is de afgelopen decennia exponentieel toegenomen. Precair werk is altijd een integraal onderdeel geweest van loonarbeid.  Precair werk is dan ook nooit helemaal van het toneel verdwenen. Toch is de groei van werk dat geen of onvoldoende bestaanszekerheid biedt vanuit de recente geschiedenis bezien wel een relatief nieuw verschijnsel. Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over de relationele dimensie van precair werk en de rol van de vakbond. Hiertoe zal worden ingezoomd op een drietal beroepsgroepen van de Nederlandse arbeidsmarkt. Om de invloed die de positie van de vakbond mogelijk heeft op de bredere arbeidsverhoudingen beter bloot te kunnen leggen wordt ingezoomd op één beroepsgroep waar de vakbond de afgelopen jaren redelijk succesvol is gebleken in het organiseren, één beroepsgroep waar door de vakbond wel flink op is ingezet maar waar de inzet minder succesvol was en ten slotte wordt er ook gekeken naar een precaire beroepsgroep waar de afgelopen jaren weinig vakbondsaanwezigheid was.

Lees hier verder over de opzet van het onderzoek. Het onderzoek wordt begin 2018 afgesloten.

 

3. Charissa Freese & Ronald Dekker: Technologische ontwikkeling en werkgelegenheid

 

Dit project wordt in het najaar van 2017 afgesloten.